Regulamin sklepu

REGULAMIN

 

Regulamin Sklepu internetowego www.sklep.biodefendol.pl

 

§1 Wprowadzenie

 

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego sklep.biodefendol.pl (dalej „Sklep”), w tym w szczególności zasady składania zamówień i ich realizacji.
 2. Właścicielem, administratorem i sprzedawcą produktów Sklepu www.sklep.biodefendol.com.pl jest Ryszard Polubiec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ANTRA Ryszard Polubiec w Warszawie przy ulicy Narocz 7, kod pocztowy 02-678, REGON: 010697312 NIP: 5370008396, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  telefon  (22) 851 44 55, mail: sklep@biodefendol.pl  (dalej „Sprzedający”).
 3. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 4. Kupujący zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu, zgodnie z przepisami ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).
 5. Sprzedający wskazuje następujące sposoby porozumiewania się z Kupującym:

a) Formularz kontaktowy dostępny w Sklepie;

b) Poczta mailowa: sklep@biodefendol.pl;

c) Telefonicznie pod numerem (22) 851 44 55.

 

     §2 Definicje

 

Użytym w treści Regulaminu pojęciom nadaje się następujące znaczenie:

 1. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 2. Dowód zakupu – paragon lub faktura wystawiona po złożeniu zamówienia przez Klienta w Sklepie i dołączana do dostawy Produktu;
 3. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
 4. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności przez dodawanie Produktów do Koszyka oraz ustalenie warunków realizacji Zamówienia;
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami);
 6. Kupujący – zarówno Konsument jak i Klient;
 7. Konsument – konsument w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
 8. Konto – usługa elektroniczna; oznaczone indywidualną nazwą (loginem) i podanym przez Kupującego hasłem, zespół informacji, które zawierają dane Kupującego i służą do Jego identyfikacji, a także zawiera informację o złożonych przez Kupującego zamówieniach;
 9. Koszyk – lista produktów sporządzona przez Kupującego z Produktów oferowanych w Sklepie;
 10. Prawo Autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami);
 11. Produkt – rzecz ruchoma, asortyment z branży papierniczej, dostępny w Sklepie, który jest przedmiotem Zamówienia;
 12. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu;
 13. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.sklep.antra.com.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie;
 14. Sprzedający - Ryszard Polubiec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ANTRA Ryszard Polubiec w Warszawie przy ulicy Narocz 7, kod pocztowy 02-678, REGON: 010697312 NIP: 5370008396, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, mail: sklep@biodefendol.pl;
 15. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika na pośrednictwem Sklepu;
 16. Usługodawca – Ryszard Polubiec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ANTRA Ryszard Polubiec w Warszawie przy ulicy Narocz 7, kod pocztowy 02-678, REGON: 010697312 NIP: 5370008396, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, mail: sklep@biodefendol.pl;
 17. Wada fizyczna - polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1)   nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2)   nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3)   nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4)   została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 1. Wada prawna – rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także, jeżeli ograniczenie w rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu
 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w imieniu własnym lub innej osoby, akceptując Regulamin, korzysta ze Sklepu. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem przesłania na adres Sprzedającego zgody swego przedstawiciela ustawowego w formie pisemnej wraz z dokumentami wykazującymi umocowanie do działania w imieniu osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych;
 3. Zamówienie – umowa zawarta między Użytkownikiem a Sprzedającym, na podstawie której Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży określonych rzeczy, a Użytkownik zobowiązuje się do dokonania płatności i odebrania zakupionych rzeczy. Do złożenia zamówienia dochodzi za pośrednictwem Sklepu albo w inny sposób podany w procedurze składania zamówień udostępnionej w Sklepie przez Sprzedającego.

 

§3 Techniczne warunki korzystania ze Sklepu i rejestracja w Sklepie

 

 1. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej. Korzystanie ze Sklepu może również wymagać:
  • rejestracji w Sklepie;
  • posiadania konta poczty elektronicznej;
  • uprzedniego zaakceptowania tzw. Cookies;
  • posiadania aktywnego numeru telefonu w jednej z polskich sieci telefonii.
 2. W rozumieniu Regulaminu, rejestracja w Sklepie jest procesem umożliwiającym Użytkownikowi korzystanie z niektórych możliwości udostępnionych przez Sprzedającego za pośrednictwem indywidualnie przypisanego Użytkownikowi i zabezpieczonego przed dostępem osób trzecich Konta.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, Sprzedający ma nieograniczone prawo do zablokowania lub usunięcia Konta takiego Użytkownika.

 

§4 Dostępne Usługi Elektroniczne w Sklepie

 

 1. W Sklepie dostępne są niżej wymienione Usługi Elektroniczne:
 2. Formularz zamówienia – korzystanie z formularza rozpoczyna się w momencie dodania pierwszego produktu do Koszyka w Sklepie;
 3. Konto – korzystanie z Konta jest możliwe po podaniu adresu mail, wypełnieniu formularza rejestracji oraz kliknięciu pola Zarejestruj.
 4. Newsletter 
 5. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Użytkownika jest nieodpłatne.

 

§5 Zawieranie umów i ich realizacja

 

 1. Zawarcie Umowy między Sprzedającym a Użytkownikiem następuje z chwilą wysłania przez Sprzedającego do Użytkownika potwierdzenia przystąpienia do realizacji sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z podaną w Sklepie lub korespondencji elektronicznej instrukcją – jeśli taka jest przewidziana. W razie gdy postanowienia Regulaminu i instrukcji lub korespondencji się wykluczają, decydujące znaczenie ma treść korespondencji.
 2. Potwierdzenie przez Sprzedającego przystąpienia do realizacji zamówienia na wybraną rzecz  następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) albo w inny wybrany przez Sprzedającego sposób. W celu uniknięcia wątpliwości powiadomienie uważa się za doręczone Użytkownikowi w dniu wysłania wiadomości elektronicznej przez Sprzedającego do Użytkownika na wskazany przez Użytkownika e-mail.
 3. Sprzedający dokłada staranności, aby informacje zawarte w Sklepie, w szczególności dotyczące cen rzeczy oraz dostępnego asortymentu jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości. O ile nie zaznaczono inaczej, informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – treści zawarte w Sklepie o charakterze zbliżonym do oferty należy interpretować jako zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.
 4. Niezależnie od asortymentu rzeczy, możliwe jest złożenie indywidualnego zapytania ofertowego zawierającego parametry niezbędne do przedstawienia oferty przez Sprzedającego.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Użytkownika w czasie procesu zamawiania produktu. Takie działanie nie będzie podstawą skutecznego złożenia reklamacji.
 6. Użytkownik powinien przedstawić Sprzedającemu wszystkie uwagi lub wnioski istotne dla realizacji Zamówienia, takie jak w szczególności szybszy termin realizacji Zamówienia.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Zamówienia bez możliwości dochodzenia od Sprzedającego odszkodowania przez Użytkownika jeżeli dostawcy usług, materiałów lub produktów używanych do realizacji Zamówienia wycofają je ze sprzedaży lub podwyższą znacznie ich cenę. W takim przypadku Sprzedający może zaproponować inny materiał, towar, inną cenę wykonania Zamówienia. Użytkownik ma prawo odmówić przyjęcia nowych warunków i zrezygnować z realizacji takiego Zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji. Jeżeli wcześniej Użytkownik dokonał przedpłaty, Sprzedający zwróci otrzymaną kwotę w całości na rachunek bankowy, z którego płatność została dokonana albo umożliwi odbiór gotówką – jeśli zwracana kwota została uiszczona gotówką.
 8. Sprzedający będzie na bieżąco informował Użytkownika o problemach związanych z realizacją Zamówienia.
 9. Miejsce spełnienia świadczenia jest oznaczone przez Użytkownika jako miejsce adresu dostawy.

 

§6 Cena i sposoby płatności

 

 1. Sprzedającemu przysługuje jednostronne nieograniczone prawo kształtowania ceny (cennika) lub innych informacji zawartych w Sklepie, w szczególności zmiany asortymentu rzeczy. Zmiana na daną rzecz nie może nastąpić po zawarciu Umowy między Użytkownikiem a Sprzedającym.
 2. Cena nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie dołączony do wartości zakupionych rzeczy.
 3. Klient może dokonać zapłaty za zamówione Produkty w następujący sposób:
 4. Przesyłki płatne z góry:
 • Kurier DPD – cena od 14 zł
 • Poczta Polska paczka – cena od 15 zł
 1. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku (możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu) – bezpłatnie.
 2. Obsługę płatności elektronicznych i kart płatniczych prowadzi Centrum Rozliczeniowe Dotpay. Usługi świadczy Dotpay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72. 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700791 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 4.000.000 zł.

                                                    

§7 Anulowanie Zamówienia

 

 1. Po złożeniu Zamówienia i/ lub dokonaniu przedpłaty i wypełnieniu innych niezbędnych do złożenia Zamówienia czynności, Użytkownik może anulować Zamówienie po uzyskaniu uprzedniej zgody Sprzedającego.
 2. Użytkownik składający Zamówienie powinien przesłać na adres poczty elektronicznej: sklep@biodefendol.pl wniosek o anulowanie Zamówienia podając szczegóły Zamówienia, które ma zostać anulowane. Sprzedający potwierdzi otrzymanie wniosku o anulowanie Zamówienia na adres zwrotny wskazując czy wyraża zgodę na anulowanie Zamówienia.
 3. W razie anulowania Zamówienia Sprzedający zakończy realizować Zamówienie i zwróci całą wpłaconą przez Użytkownika kwotę, jeżeli nie poniósł w związku z jego realizacją żadnych kosztów. W przeciwnym razie Sprzedający będzie uprawniony potrącić koszty wykonania Zamówienia poniesione do chwili zatwierdzenia przez Sprzedającego anulowania Zamówienia.

 

§8 Dostawa

 

 1. Dostawa Produktów możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, o ile nie ustalono inaczej, wszelkie opłaty związane z transportem obciążają Użytkownika.
 3. Miejsce dostawy i sposób jej realizacji są ustalane przez Użytkownika, przy czym Sprzedający zachowuje prawo wyboru podmiotu zajmującego się świadczeniem usług kurierskich, pocztowych lub spedycyjnych.
 4. Do dostawy Sprzedający załącza paragon lub fakturę w zależności od wyboru przez Klienta.
 5. Deklarowany przez Sprzedającego czas realizacji Zamówienia jest uzależniony od wybranej formy dostawy i wynosi od 2 do 7 dni roboczych.
 6. O ile nie postanowiono inaczej, Użytkownik ma do wyboru następujące formy dostawy:
  • odbiór własny w siedzibie firmy Sprzedającego – po wcześniejszym uzgodnieniu;
  • wysyłka pocztą – paczką – termin realizacji wynosi 2-3 dni;
  • wysyłka kurierem – termin realizacji wynosi – 1-3 dni;
 7. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić możliwość realizacji dostawy i odbioru przedmiotu Zamówienia pod wskazanym przez siebie adresem dostawy.
 8. Użytkownik odbierając Produkty w obecności kuriera dokonującego dostawy, zobowiązany jest do sprawdzenia stanu zewnętrznego przesyłki, a także jej zawartości. W razie stwierdzenia ubytków lub uszkodzeń, Użytkownik powinien w obecności kuriera dokonującego dostawy sporządzić protokół szkody.
 9. Odbiór przesyłki należy potwierdzić pisemnym pokwitowaniem.
 10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za działanie podmiotów świadczących usługi kurierskie, pocztowe lub spedycyjne w jakimkolwiek zakresie, w szczególności w zakresie zagubienia, opóźnienia i zniszczenia przesyłek.
 11. Wszystkie przesyłki wysyłane przez Sprzedającego są ubezpieczone w podstawowym zakresie jaki przewidziany jest dla usług bez dodatkowych kosztów ubezpieczenia. Ubezpieczenie dostawy na innych warunkach może być przez Sprzedającego realizowane na wniosek Użytkownika przed wysyłką Zamówienia i na jego koszt.

 

§9 Prawo odstąpienia

 

 1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem pocztą elektroniczną lub listem poleconym na adres Sprzedającego.

Wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz jest dostępny w Sklepie w zakładce Formularz Reklamacji.

 1. Kosztami, o których mowa w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta są: koszty droższego dostarczenia do Sprzedającego Produktu oraz np. poniesione przez Klienta koszty opakowania.
 2. Klient jest zobowiązany niezwłocznie do zwrotu Produktu na własny koszt, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym nastąpiło odstąpienie od Umowy. Produkt należy zwrócić na adres: ANTRA Ryszard Polubiec w Warszawie przy ulicy Narocz 7, kod pocztowy 02-678.
 3. Do zwracanego Produktu Klient zobowiązany jest do dołączenia dowodu zakupu.
 4. Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za pomniejszenie wartości Produktu będącego wynikiem korzystania z Produktu.
 6. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta od odstąpieniu od Umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym również koszty dostarczenia produktu do Klienta.
 7. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w szczególności w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika – Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika – Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, zawartej w drodze aukcji publicznej, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika – Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 

§10 Gwarancje i reklamacje

 

 1. Sprzedający dokłada wszelkich starań żeby świadczona usługa za pośrednictwem Sklepu była na najwyższym poziomie, jednak nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia działalności Sklepu spowodowanego pracami konserwacyjnymi, przeglądami lub rozbudową Sklepu.
 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 3. Warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpoznania jest przesłanie jej pocztą elektroniczną na adres sklep@biodefendol.pl lub przy pomocy Formularza Reklamacji znajdującego się w Sklepie.
 4. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien dokładnie opisać przyczynę reklamacji i podać jak najwięcej szczegółów oraz określić zakres żądania reklamacyjnego.
 5. Reklamacja dotycząca widocznych cech Produktu nie może być zgłoszona później niż w ciągu 5 dni od momentu dostarczenia przesyłki do Klient lub realizacji odbioru własnego.
 6. Sprzedający rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.
 7. Jeśli reklamacja wymaga rozpatrzenia przez strony trzecie (np. przez kontrahentów Sprzedającego lub producentów materiałów) termin rozpatrzenia reklamacji może być dłuższy. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 8. Reklamacje przyjmowane są od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce (dni robocze) do godziny 16.00. Wszystkie reklamacje, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie produktu w trakcie transportu. Klient korzystający z transportu jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w momencie odbioru  i w razie jej uszkodzenia – do sporządzenia protokołu szkody. Jego brak może być podstawą do odrzucenia reklamacji.
 10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu lub niedostarczeniu Produktu wynikające z przyczyn nie leżących po jego stronie. W takim przypadku Sprzedający po otrzymaniu informacji od Klienta może podjąć działania w celu zakwestionowania usług kurierskich, pocztowych lub spedycyjnych (np. złożenia reklamacji).
 11. W przypadku reklamacji uznanej za zasadną, Sprzedający ponownie wykona Zamówienie w uznanym zakresie na własny koszt, dokona naprawy produktu lub zwróci Klientowi wpłaconą kwotę za wykonanie Zamówienia. Wyboru formy rozliczenia z Klientem, którego reklamacja została uwzględniona dokonuje Sprzedający.

 

§11 Rękojmia

 

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego wobec Klienta z tytułu rękojmi są określone w przepisach ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami);
 2. Zawiadomienia wynikającego z prawa do rękojmi można dokonać na adres mailowy: sklep@biodefendol.pl lub pisemnie na adres: ANTRA Ryszard Polubiec w Warszawie przy ulicy Narocz 7, kod pocztowy 02-678.
 3. Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta za wady fizyczne lub prawne Produktu.
 4. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi wobec Konsumenta jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu. Jeżeli Kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu obowiązywania rękojmi.
 5. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Konsument wiedział o wadzie Produktu w chwili zawarcia Umowy.
 6. Obowiązki Sprzedającego z tytułu wady rzeczy sprzedanej:
 7. Obniżenie ceny lub przyjęcie odstąpienia od umowy:

na żądanie Kupującego sprzedawca ma obowiązek obniżenia ceny lub przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy (art. 560 k.c.). Obowiązek ten jest wyłączony, gdy wada jest nieistotna.

Konsument, który zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 1. Wymiana rzeczy wadliwej lub naprawa rzeczy wadliwej:
 • Konsument może wybrać sposób wykonania obowiązku przez sprzedawcę i żądać:
 • wymiany rzeczy na wolną od wad zamiast usunięcia wady

albo

 • usunięcia wady zamiast wymiany rzeczy (chyba że jest to niemożliwe lub połączone z koniecznością poniesienia nadmiernych kosztów).
 • Dodatkowe prawa konsumenta – „Obniżenie ceny lub przyjęcie odstąpienia od umowy”.
 1. Obowiązek ustosunkowania się do żądania Konsumenta w ciągu 14 dni:

Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do żądania konsumenta (obniżenia ceny, wymiany lub naprawy) w terminie 14 dni.

Jeżeli tego nie zrobi, uważa się, że żądanie uznał za uzasadnione (art. 5615 k.c.).

 1. Obowiązek przyjęcia wadliwej rzeczy:

Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy (art. 5614 k.c.).

Jeżeli sprzedawca dopuszcza się zwłoki w odebraniu rzeczy, Kupujący może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy (art. 567 k.c.)

  

§12 Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Ryszard Polubiec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ANTRA Ryszard Polubiec w Warszawie przy ulicy Narocz 7, kod pocztowy 02-678, REGON: 010697312 NIP: 5370008396, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, telefon (22) 851 44 55, mail: sklep@biodefendol.pl.
 2. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Niepodanie niniejszych danych może skutkować niemożnością podjęcia czynności mających na celu zawarcie umowy, niemożnością realizacji tej umowy (tj. złożenia oraz realizacji zamówienia) oraz podjęcia czynności z nią związanych, jak również wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 3. W związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych w celu realizacji Zamówienia, a także w związku z czynnościami przed zawarciem umowy między Sprzedającym a Użytkownikiem.
 4. Sprzedający dopuszcza możliwość przetwarzania danych osobowych w zakresie marketingu bezpośredniego własnych produktów Sprzedającego, co jest prawnie dopuszczalne o ile przetwarzanie nie narusza praw i wolności Użytkownika bez uzyskiwania dodatkowej zgody Użytkownika. Osoba, której dane dotyczą może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych (art. 23 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 32 ust. 3 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych).
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wysyłając stosowne oświadczenie na adres: sklep@antra.com.pl oraz prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Sprzedający dopuszcza możliwość by Użytkownik podczas korzystania ze Sklepu składał oświadczenia, na podstawie których wyrażana będzie zgoda na zakres lub cel przetwarzania danych osobowych wskazany w treści oświadczenia. Zgoda będzie miała charakter dobrowolny.
 9. Sklep www sklep.antra.com.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Polityki prywatności, o ile będą tego wymagać obowiązujące przepisy prawa. O zmianie zostaną powiadomieni Klienci posiadający Konto w Sklepie www. antra.com.pl drogą elektroniczną na wskazany mail przy rejestracji. Informacja zostanie wysłana co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej Polityki prywatności.
 10. W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres mailowy: sklep@biodefendol.pl
 11. Sklep www sklep.biodefendol.pl będzie kontaktował się z Użytkownikiem drogą mailową na wskazany przez Użytkownika adres mailowy lub telefonicznie korzystając z podanego przez Użytkownika numeru telefonu.

 

§13 Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy.
 2. Usługodawca może wprowadzać zmiany w Regulaminie z ważnych przyczyn, tj. zmiana przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, dostaw itp. w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. O zamiarze wprowadzenia zmian w Regulaminie, zgodnie z art. 384 kodeksu cywilnego Usługodawca informuje Klientów posiadających Konto w Sklepie poprzez przesłanie na ich adresy mailowe informacji o zakresie zmian i terminie ich wejścia w życie.
 4. Zmiany w Regulaminie nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów będących jednocześnie Konsumentami i korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiana Regulaminu nie będzie miała wpływu na już złożone Zamówienia oraz wykonane Umowy.
 5. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w Sklepie w zakładce Regulamin.
 6. Jeżeli strona Sklepu funkcjonuje niepoprawnie lub wystąpią błędy lub inne nieprawidłowości prosimy o dokonanie zgłoszenia tych nieprawidłowości za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: sklep@biodefendol.pl lub formularza kontaktowego znajdującego się w Sklepie.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem w związku z działaniami objętymi Regulaminem, w tym w szczególności w zakresie roszczeń związanych z zakupionymi od Sprzedającego Produktami, będą rozstrzygane polubownie pomiędzy Stronami.
 9. W przypadku nie skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych procedur, spory będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla miejsca prowadzenia działalności przez Sprzedającego.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r.

 

 

 

Warszawa, dnia 20.04.2020r.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

–   Adresat: Ryszard Polubiec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ANTRA Ryszard Polubiec w Warszawie przy ulicy Narocz 7, kod pocztowy 02-678, REGON: 010697312 NIP: 5370008396, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, telefon 48 (22) 851 44 55, mail: antra@antra.com.pl

 

–   Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

–   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

–   Adres konsumenta(-ów)

 

–   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

–   Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Masz pytanie?

ZADZWOŃ szybki kontakt

tel. 601 227 275

sklep@antra.com.pl

pon-pt: 9.00 - 16.00

dotpay baner
Kontakt
O sklepie
E -sklep skierowany jest dla Klientów indywidualnych oraz dla firm, które w wygodny sposób mogą dokonać zakupu. Oferujemy szeroki wachlarz produktów wysokiej jakości m.in. kalendarze, notesy i organizery. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą na stronie sklepu i obejrzenia katalogów.